Algemene Voorwaarden

about banner

 

Algemene Voorwaarden Orange Lynx IT B.V.

 

De besloten vennootschap Orange Lynx IT B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74000004 en is gevestigd aan de Turfmarkt 104, 2511 DC te 's-Gravenhage.

 

 

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Orange Lynx IT.

3.  Diensten: de Diensten die Orange Lynx IT aanbiedt zijn advisering en projectmanagement alsmede het ontwikkelen van software.

4.  Dienstverlener: de besloten vennootschap Orange Lynx IT, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Orange Lynx IT.

5.  Materiaal: alle materialen die op een elektronische gegevensdrager kunnen worden opgeslagen waaronder verstaan gegevens, bestanden, software, websites, webapplicaties en andere programmatuur..

6.Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.die Orange Lynx IT heeft aangesteld, projecten aan Orange Lynx IT heeft verleend voor Diensten die door Orange Lynx IT worden uitgevoerd, of waaraan Orange Lynx IT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Orange Lynx IT, alsmede voorstellen van Orange Lynx IT voor Diensten die door Orange Lynx IT aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Orange Lynx IT waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

8. Scrum: Een agile methode voor het ontwikkelen van softwareprojecten, bestaande uit verschillende sprints.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Orange Lynx IT, elke Overeenkomst tussen Orange Lynx IT en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Orange Lynx IT wordt aangeboden.

2.   Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Orange Lynx IT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3.  Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Orange Lynx IT is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7.   Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9.  De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Orange Lynx IT uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Orange Lynx IT vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


 

11.  In het geval Orange Lynx IT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

 

 

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Orange Lynx IT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.

2.  Orange Lynx IT is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Orange Lynx IT het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Orange Lynx IT gegronde reden te weigeren.

3.   Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Orange Lynx IT niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5.  Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Orange Lynx IT zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Orange Lynx IT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Orange Lynx IT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Orange Lynx IT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2.  Orange Lynx IT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.  Elke Overeenkomst die met Orange Lynx IT wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Orange Lynx IT wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Orange Lynx IT is verbonden.

4.  Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgeveris uitgesloten.

6.  Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1.           De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ingeval van ontwikkeling van software. De ontwikkeling van software wordt gedaan op basis van het Scrum (framework) en is mede afhankelijk van gestelde (deel)opleveringen van de sprints, alsmede de (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever. Indien en voor zover de kwaliteit en de tijdige aanlevering van informatie van Opdrachtgever noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (deel)oplevering van een sprint, kan dit van invloed zijn op de duur van de Overeenkomst.

2.     De overeenkomst op grond van projectmanagement wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals uitdrukkelijk door partijen overeengekomen.

3.    Zowel Opdrachtgever als Orange Lynx IT kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn


 

is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4.    De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Orange Lynx IT ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

5.    Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Orange Lynx IT op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Orange Lynx IT is hierbij leidend.

6.      Zowel Opdrachtgever als Orange Lynx IT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Orange Lynx IT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7.     Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

1.  Orange Lynx IT zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2.  De Overeenkomst op basis waarvan Orange Lynx IT de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3.  De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Orange Lynx IT aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Orange Lynx IT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4.  Bij de uitvoering van de Diensten is Orange Lynx IT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Orange Lynx IT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4.  Orange Lynx IT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, alsmede de inrichting en samenstelling van het (aantal) team(s), en het wijzigingen van een of meerdere teamleden.

5.  Indien Orange Lynx IT op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

5.  Indien sprake is van wijzigingen, kan Orange Lynx IT de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Orange Lynx IT gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

6.  De broncode alsmede de technische documentatie van de te ontwikkelen software is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. Orange Lynx IT is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Orange Lynx IT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning.

9.  Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Orange Lynx IT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Orange Lynx IT recht op een redelijke verlenging van de


 

(op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Slechts indien expliciet overeengekomen, zijn de overeengekomen termijnen fatale termijnen. Overschrijding van een (fatale) termijn geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding.

10.  Orange Lynx IT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

10.  Indien Partijen een deeloplevering van de programmatuur overeenkomen, zal Orange Lynx IT de programmatuur verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en Orange Lynx IT deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de (uiteindelijke) opleverdatum alsmede een reeds overeengekomen budget.

11.  Opdrachtgever is op eerste verzoek van Orange Lynx IT verplicht om door Orange Lynx IT verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Orange Lynx IT wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Orange Lynx IT gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

12.  De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

13.   Iedere actie die Orange Lynx IT uitvoert via het account van Opdrachtgever, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Opdrachtgever gedaan te zijn. Indien Opdrachtgever vermoedt dat er sprake is van misbruik van haar account, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Orange Lynx IT te melden zodat indien nodig, maatregelen genomen kunnen worden. Het is opdrachtgever verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Orange Lynx IT de door Orange Lynx IT verstrekte inloggegevens aan derden over te dragen, of derden toegang te geven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1.       Opdrachtgever is verplicht alle door Orange Lynx IT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en (inlog- en/of account) gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Orange Lynx IT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.      Orange Lynx IT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Orange Lynx IT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Orange Lynx IT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3.      Orange Lynx IT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Orange Lynx IT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Orange Lynx IT.

4.      Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Orange Lynx IT te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5.     Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving voor de software.

 

Artikel 8 Ontwikkeling software/programmatuur

1.  Orange Lynx IT kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Orange Lynx IT de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.


 

2.  Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de software (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen software schriftelijk vast. De software wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

4. Orange Lynx IT is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

5.  Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de software vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

6.De door Orange Lynx IT ontwikkelde software is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de software binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de software. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

7.  Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Orange Lynx IT. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Orange Lynx IT, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Orange Lynx IT zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Orange Lynx IT.

8.  Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de software, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

9.   Opdrachtgever is op eerste verzoek van Orange Lynx IT verplicht om door Orange Lynx IT verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Orange Lynx IT wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Orange Lynx IT gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

10.  De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 9 (Op)Levering

 

1.  Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door Opdrachtgever of een van buiten komende oorzaak (overmacht)komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Orange Lynx IT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

3.  Orange Lynx IT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Orange Lynx IT.

4. Orange Lynx IT spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

5. Orange Lynx IT heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden.


 

6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde design bij Opdrachtgever. Orange Lynx IT zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.   Bij gebreke van een schriftelijk akkoord gaat Opdrachtgever akkoord met het door Orange Lynx IT opgeleverde. Dientengevolge kan Opdrachtgever geen gebrek melden voor een reeds geaccepteerde (deel)oplevering nadat deze akkoord is bevonden. De redelijke termijn waarbinnen Opdrachtgever het gebrek had moeten ontdekken verstrijkt nadat het akkoord (stilzwijgend) is gegeven.

 

 

 

Artikel 10 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de software. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Orange Lynx IT gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende software te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11 Acceptatie en Garanties

1. Opdrachtgever aanvaardt de software in de staat waarop deze na goedkeuring zijn opgeleverd. Dit geldt ook voor deelopleveringen. De software wordt, as is’, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken opgeleverd. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde software, zelfstandig te herstellen nadat het betreffende model is opgeleverd en geaccepteerd door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2. Orange Lynx IT spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de software binnen een redelijke termijn te herstellen, indien dit tijdens de test periode wordt ontdekt. Na acceptatie van de software, worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. Orange Lynx IT is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.

3. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever een gebrek constateert, dient Opdrachtgever het gebrek onmiddellijk en gedetailleerd, schriftelijk aan Orange Lynx IT te melden op een wijze zodat Orange Lynx IT in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Orange Lynx IT een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

5. Indien het gebrek tijdens de testperiode wordt ontdekt, kan het herstel, indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, door Orange Lynx IT kosteloos hersteld worden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever de hiervoor geldende meerprijs te vergoeden. Het staat Orange Lynx IT vrij om tijdelijke oplossingen aan te dragen.

6. Orange Lynx IT is nimmer gehouden tot het herstel van verminkte of verloren gegevens, materialen en/of zaken. Indien overeengekomen kan Orange Lynx IT naar redelijkheid medewerking verlenen, maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde zelf en/of op eigen initiatief maatregelen te treffen ter voorkoming en/of beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Orange Lynx IT verstrekte inlichtingen.

7. Tijdens de testperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Orange Lynx IT niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.

8.  Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of (op)geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming van de software.


 

Artikel 12 Gebruik en onderhoud software

1.  Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Orange Lynx IT onderhoud aan de software tegen de overeengekomen onderhoudsvergoeding. Het Onderhoud gaat in vanaf oplevering. Eventuele afspraken over het plegen van onderhoud zijn nimmer aan te merken als een SLA.

2.  Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Applicatie schriftelijk te melden aan Orange Lynx IT, waarna Orange Lynx IT overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Orange Lynx IT gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Orange Lynx IT.

4.  Het onderhoud bevat in beginsel gebruikersondersteuning en het verrichten van eventuele aanpassingen en/of verdere ontwikkeling van de betreffende software.

5.  Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de software en de wijze waarop de software worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de software door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

6.  Het onderhoud zal te allen tijde beperkt zijn binnen de mogelijkheden die de software van Opdrachtgever biedt, indien de software niet volledig is ontwikkeld door Orange Lynx IT.

 

Artikel 13 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Orange Lynx IT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Orange Lynx IT de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

Artikel 14 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever f exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.

2. Orange Lynx IT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3.  Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar kan deze vergoeding zowel in een keer vooraf per jaar betaald worden als per maand betaald worden.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Orange Lynx IT haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.    Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6.   Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Orange Lynx IT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8.  Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Orange Lynx IT.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


 

 

Artikel 15 Incassobeleid

1.  Alle door Orange Lynx IT gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Orange Lynx IT zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3.  Indien Orange Lynx IT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1.  Orange Lynx IT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de software en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Orange Lynx IT de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Orange Lynx IT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Orange Lynx IT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3.  Indien Orange Lynx IT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4.  Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5.  Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Orange Lynx IT is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Orange Lynx IT zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 17 Opschorting

1.  Orange Lynx IT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2.  Orange Lynx IT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Orange Lynx IT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 18 Overmacht

1.  Orange Lynx IT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2.  Onder overmacht aan de zijde van Orange Lynx IT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Orange Lynx IT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Orange Lynx IT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii)


 

oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Orange Lynx IT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3.  Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4.  Indien Orange Lynx IT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19 Beperking van aansprakelijkheid

1.  Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Orange Lynx IT, is Orange Lynx IT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Orange Lynx IT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Orange Lynx IT deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Orange Lynx IT in staat is om adequaat te reageren.

2.   Indien het verrichten van Diensten door Orange Lynx IT leidt tot aansprakelijkheid van Orange Lynx IT, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling, voor ten hoogste 5.000,- euro) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3.  Orange Lynx IT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Orange Lynx IT geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4.  Orange Lynx IT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5.   Orange Lynx IT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de software, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de software en/of programmatuur en Website.

6.  Aansprakelijkheid van Orange Lynx IT voor (het functioneren van) software van derden is uitgesloten. Orange Lynx IT is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de software van Orange Lynx IT die zonder uitdrukkelijke toestemming van Orange Lynx IT heeft plaatsgevonden.

7.  Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Orange Lynx IT hiervoor aansprakelijk.

8.  Orange Lynx IT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Orange Lynx IT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen..

10.  Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Orange Lynx IT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Orange Lynx IT. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Orange Lynx IT dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Orange Lynx IT eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 20 Geheimhouding

1.  Orange Lynx IT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs


 

kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

2.  Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Orange Lynx IT worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Orange Lynx IT daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.  Indien Orange Lynx IT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Orange Lynx IT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Orange Lynx IT niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Orange Lynx IT en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 Intellectuele Eigendomsrechten

1.      Alle rechten van intellectuele eigendom van Orange Lynx IT, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Orange Lynx IT, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Orange Lynx IT.

2.     Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Orange Lynx IT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Orange Lynx IT en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Orange Lynx IT opgeleverde zaken, dient Orange Lynx IT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3.     Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Orange Lynx IT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet- overdraagbaar gebruiksrecht van de software, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.    Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de software, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5.    Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Orange Lynx IT.

6.    Opdrachtgever vrijwaart Orange Lynx IT voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Orange Lynx IT onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

7.     Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Orange Lynx IT, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 22 Vrijwaring en juistheid van informatie

1.  Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Orange Lynx IT verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2.  Opdrachtgever vrijwaart Orange Lynx IT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3.  Opdrachtgever vrijwaart Orange Lynx IT voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte software, gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Orange Lynx IT opgestelde adviezen en rapportages.


 

4. Opdrachtgever vrijwaart Orange Lynx IT voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

5.  Indien Opdrachtgever elektronische bestanden (waaronder de software van Opdrachtgever) of informatiedragers aan Orange Lynx IT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 Klachten

1.  Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Orange Lynx IT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via adal@orange-lynx.com met als onderwerp “Klacht”.

2.   De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Orange Lynx IT de klacht in behandeling kunnen nemen.

3.  Orange Lynx IT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Orange Lynx IT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Orange Lynx IT kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3.  Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Orange Lynx IT en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag (locatie Den Haag) , tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

's-Gravenhage, 17 december 2019